Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Συντονιστική Επιτροπή

Διευθυντής ΠΜΣ

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ