Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Μαθήματα

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1.Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

6

2.Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

3.Στρατηγική Διοίκηση

6

4.Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

6

5.Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

6

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1.Φορολογικός Έλεγχος

6

2.Διοικητική Λογιστική

6

3.Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων

6

4.Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

5.Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ(επιλογή του ενός από τα τέσσερα)

ECTS

1.Ειδικά Θέματα Φορολογίας-Λογιστικής

6

2.Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής

6

3.Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

4.Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων

6

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Διπλωματική Εργασία

30