Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

για Νέους Πτυχιούχους

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 4. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο). Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει).
 5. Δύο συστατικές επιστολές, από Καθηγητές ή Λέκτορες.
 6. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια)
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, τα οποία γίνονται αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π., όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα του https://www.asep.gr/guide/1K_2020/englishproof.html . Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης  ή πτυχίου από μη Ελληνόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Πτυχίου Φιλολογίας ξένης γλώσσας.

για Στελέχη Επιχειρήσεων

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 4. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 μήνες επαγγελματική εμπειρία.
 7. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
 8. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, τα οποία γίνονται αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π., όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα του https://www.asep.gr/guide/1K_2020/englishproof.html. Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης  ή πτυχίου από μη Ελληνόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Πτυχίου Φιλολογίας ξένης γλώσσας.

 


Έκπτωση σε Στελέχη του ιδίου φορέα

Παρέχεται έκπτωση σε Στελέχη που εργάζονται στην ίδια υπηρεσία του φορέα/οργανισμού/επιχείρησης που ανήκουν, τα οποία γίνονται δεκτά και φοιτούν ταυτόχρονα στον ίδιο κύκλο του ΠΜΣ, εφόσον αυτό προκύπτει από επίσημη βεβαίωση του φορέα/οργανισμού/επιχείρησης. Η έκπτωση παρέχεται ως εξής:

α) εάν φοιτούν στον ίδιο κύκλο του ΠΜΣ δύο (2) στελέχη από την ίδια επιχείρηση, παρέχεται στον καθένα έκπτωση 5% στο σύνολο των διδάκτρων,

β) εάν φοιτούν στον ίδιο κύκλο του ΠΜΣ τρείς (3) έως πέντε (5) φοιτητές από την ίδια επιχείρηση, παρέχεται στον καθένα έκπτωση 10% στο σύνολο των διδάκτρων,

γ) εάν φοιτούν στον ίδιο κύκλο του ΠΜΣ έξι (6) και πλέον φοιτητές από την ίδια επιχείρηση, παρέχεται στον καθένα έκπτωση 15% στο σύνολο των διδάκτρων.

Η έκπτωση παρέχεται στα δίδακτρα που οφείλει το κάθε ένα από τα Στελέχη και για όσο χρόνο συμπίπτει η φοίτησή τους στον ίδιο κύκλο του Π.Μ.Σ. Η έκπτωση δεν παρέχεται σε Στέλεχος της ίδιας επιχείρησης που γίνεται δεκτός/ή σε επόμενο κύκλο του Π.Μ.Σ.